RAS för biewer terrier

RAS

Rasspecifik Avelsstrategi

RAS är under bearbetning

Tills vidare arbetar vi under SKKs avelsriktlinjer för numerärt små hundraser.

RAS för små avelspopulationer


Rasspecifika avelstrategier(RAS)är en handlingsplan för aveln inom en specifik hundras. Vid avel inom små populationer styrs rasutvecklingen oftast till största delen av utländska uppfödare. RAS-dokumenten för dessa raser dit biewer terriern hör till bör prioritera mål som individens hälsa och funktion samt låg inavelsgrad för varje enskild parning.

Prioriterade områden

Hälsa och funktion:

 • Hundens hälsa och välbefinnande ska alltid komma i första hand, det vill säga störst hänsyn ska tas till hälsostörningar som förorsakar lidande hos hunden. Avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar ska prioriteras.
 • Avel som gynnar god funktion ska prioriteras.
 • Avelsdebuten bör ske tidigast vid den ålder då hunden med stor sannolikhet hunnit utveckla för rasen kända hälsostörningar. I annat fall bör information inhämtas om föräldradjurens hälsostatus vid lämplig ålder.
 • Avelsdebuten bör ske tidigast vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende (mentalitet).

Naturlig fortplantning


 • Att till avel endast använda hundar som inte bedöms hanedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning
 • Att till avel endast använda hund som kan fortplanta sigpå ett naturligt sätt
 • Används artificiell insemination (AI) trots avsaknad av dokumenterad avelsförmåga ska respektive ansvarig AI-veterinär intyga att hanhunden och tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller ofömåga till normal parning. *SKKs grundregler punkt 2:5


Kunskap


Varje uppfödare bör ha kunskap om:

 • Hundrasens historiska bakgrund och utveckling               (i Sverige men framförallt utanför landets gränser)
 • Aktuellt populationskunskap, det vill säga nuläge för hundrasen
 • Målinriktningar och prioriteringar för framtiden

Låg andel nära släktskapsparningar

Riktlinjer:

 • Importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur.
 • Undvik kraftig inavel, avelsdjur bör inte vara närmare besläktade än kusiner (inavelsgrad högst 6,3 % räknat som ökning över fem generationer).
 • Använd avelsdjur ur så många familjer som möjligt och undvik att upprepa tidigare gjorda kombinationer.
 • Tänk på att för importerade djur registreras endast en treledsstamtavla i rasdata varför inavelsgraden vanligen blir underskattad.


Riktlinjer för rasklubbens avelsarbete

Allmänt om förutsättningarna


 • Uppdraget innebär att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruksmässigt, jaktligt de (2 sistnämnda gäller inte biewer terrier red.anm.) och exteriört fullgoda rashundar
 • RAS är en handlingsplan för aveln inom en ras och en tillämpning av SKKs Avelspolicy
 • RAS-arbetet ska baseras på god kunskap om gällande hälsoprogram och djurskyddslagen.
 • SKKs grundläggande värderingar ska förmedlas till medlemmarna i enlighet med klubbens stadgar, SKKs grundregler, Avelspolicy för SKK och SKKs riktlinjer. Dessa yttre ramar ger tydlighet om organisationens mål och avelsfunktionärernas roll och funktion.
 • Arbetet ska vara förankrat hos styrelsen, som ansvarar för rasens avelsfrågor.