Svenska Biewerterrierklubben

VÅR MÅLSÄTTNING


SBWTK är en officiell rasklubb för rasen biewer terrier. Såsom rasklubb är SBWTK ansluten till Svenska Kennelklubbens riksorganisation för hundägare i Sverige (SKK).


Målet med rasklubben är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarna och deras hundar genom att;
- Väcka intresse för och främja avel av exteriört fullgoda och friska hundar.
- Informera och ge kunskap om hundens fostran, utbildning och vård.
- Bevaka och arbeta med frågor som har ett avgörande allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.

VERKSAMHETSPLAN 2023 

 

Genom följande verksamhetsplan vill vi skapa goda förutsättningar för biewer terrier ägaren, främja intresset för sund avel samt sprida kunskap om biewer terrier, dess beteende, fostran, utbildning och vård.

Detta planerar vi att göra bland annat genom att:

- Informera och stödja medlemmarna samt värva nya medlemmar

- Hålla i minst 4 styrelsemöten

- Planera för en uppfödarträff under 2023

- Starta årets utställningsbiewer och besluta statuter för densamma

 - Om möjligt arrangera biewer terrier rasspecial, inofficiell, under året

 - Planera för kommande års officiella biewer terrier rasspecialer

 - Fortsätta jobba för medlemskap som tillhörande rasklubb i SvTK/SKK

 - Starta avelskommitté och påbörja arbetet med RAS för biewer terrier   -  Inplanerad avelskonferens 29/1 2023

 - Hålla i minst en medlemsträff

 - Ge ut 4 nummer av det digitala Biewer Bladet för medlemmarna

Utställning
Sällskap
Aktiviteter

"Do all things with love"

Adam Kohn